ALGEMENE VOORWAARDEN D-idee, versie februari 2020
artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
  overeenkomst tussen D-idee en een opdrachtgever waarop D-idee deze
  voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
  overeenkomsten met D-idee, waarvan door D-idee voor de uitvoering
  derden worden betrokken.
 3. De eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever
  worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  artikel 2. Offertes en aanbiedingen
 4. Alle offertes en aanbiedingen van D-idee zijn vrijblijvend, zij zijn geldig
  gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. D-idee is slechts aan
  de offertes gebonden als door de opdrachtgever een ondertekende
  kopie van de offerte is verzonden aan D-idee. Dit kan ook een bevestiging per mail zijn.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
  Reiskosten worden apart in rekening gebracht.(Binnen een straal van 30 km rond Nijverdal worden geen reiskosten in rekening gebracht, daarbuiten zijn de kosten €0,20 per km)
 6. D-idee kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
  indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
  aanbiedingen een vergissing of verschrijving bevat.
 7. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
  opgenomen aanbod dan maakt D-idee een nieuwe offerte.
 8. Mondeling gemaakte afspraken binden D-idee niet voordat deze
  schriftelijk of per mail door D-idee zijn bevestigd.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
  opdrachten.
  artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,
  uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 10. De overeenkomst tussen D-idee en de opdrachtgever wordt aangegaan
  voor de duur van de opdracht.
 11. Is voor de uitvoering van een opdracht een termijn overeengekomen of
  opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
  de termijn dient de opdrachtgever D-idee schriftelijk of per mail in gebreke te
  stellen. D-idee dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
  alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 12. D-idee zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
  ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap
  en techniek.
 13. D-idee heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
  door derden.
 14. D-idee is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te
  voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 15. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle gegevens, waarvan D-idee
  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig aan D-idee worden verstrekt. Indien de voor de
  uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan D-idee
  zijn verstrekt, heeft D-idee het recht de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten. D-idee is niet aansprakelijk voor schade,
  van welke aard ook, doordat D-idee is uitgegaan van door de
  opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 16. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
  behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
  aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
  aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst, al
  dan niet op verzoek van de opdrachtgever wordt gewijzigd dan kan dit
  consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen
  werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
  worden aangepast. D-idee zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
  prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts
  de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
  De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van een wijziging in de
  overeenkomst, en de daaruit voortvloeiende wijziging in prijs en termijn
  van uitvoering.
 17. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert
  moet de opdrachtgever aan D-idee alle redelijkerwijs gemaakte kosten
  vergoeden.
  artikel 4. Betaling en incassokosten
 18. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 19. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt en in verzuim is, dan is hij een
  rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Bij het in gebreke
  blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijk) incassokosten
  voor rekening van de opdrachtgever.
 20. D-idee heeft het recht de door opdrachtgever eerder betalingen in
  mindering te brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de
  opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
  lopende rente. D-idee kan volledige aflossing van de hoofdsom
  weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
  rente en incassokosten worden voldaan.
 21. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
  betalingsverplichting niet op, klachten binnen 8 dagen schriftelijk of per mail
  vermelden.
 22. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige
  nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor
  rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
  berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
  gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport
  Voorwerk II. Indien D-idee hogere incassokosten heeft gemaakt die
  redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
  voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke
  en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden
  verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
  eveneens rente verschuldigd.
  artikel 5. Overmacht
 23. D-idee kan niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst met
  de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg
  overmacht.
 24. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
  hetgeen dat in de wet en jurisprudentie wordt genoemd, alle van
  buitenkomende oorzaken, waarop D-idee geen invloed kan uitoefenen
  of waardoor D-idee niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 25. D-idee kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
  verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
  langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
  schade.
 26. Voor zover D-idee ten tijde van het intreden van overmacht zijn opdracht
  heeft uitgevoerd, is D-idee gerechtigd om het reeds uitgevoerde
  gedeelte te factureren. De opdrachtgever moet deze factuur voldoen als
  een afzonderlijke overeenkomst.
  artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
 27. De door D-idee geleverde adviezen en ontwerpen blijven eigendom van
  D-idee totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met D-idee
  gesloten overeenkomst is nagekomen.
  artikel 7. Aansprakelijkheid
 28. Indien D-idee aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
  beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 29. D-idee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
  doordat D-idee is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever
  verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 30. Indien D-idee aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
  aansprakelijkheid van D-idee beperkt tot maximaal factuurwaarde van
  de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft.
  artikel 8. Geheimhouding
 31. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
  informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
  andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
  door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
  van de informatie.
 32. D-idee heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst zijn
  toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
  voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
  opdrachtgever wordt gebruikt.
  artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
 33. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij D-idee partij is, is uitsluitend het
  Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
  geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
  indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
  heeft.
 34. De rechter in de vestigingsplaats van D-idee is bij uitsluiting bevoegd
  van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft. Niettemin heeft D-idee het recht het geschil voor te leggen
  aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 35. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling
  overleg op te lossen alvorens een beroep op de rechter te doen.